Vanliga frågor

Här förklarar vi ekonomiska termer och besvarar vanliga frågor kring företagsekonomi. Hittar du inte svaret du letar efter? Kontakta oss så hjälper vi dig!

3

Vanliga frågor om redovisning

Vad innebär det att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult (ARK)?

Genom att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult (ARK) är du säker på att anlita någon med dokumenterad högskoleutbildning och minst 5 års yrkeserfarenhet.

En ARK kan också skriva ett intyg över sitt utförda arbete när ditt företags bokslut är färdigt. Detta intyg heter Bokslutsrapport och kan endast skrivas av en ARK. Att en Bokslutsrapport avseende en årsredovisning som lämnas in till Bolagsverket har upprättats är något som t ex Kreditupplysningsföretagen noterar och tar med i ditt företags kreditvärdering.

Genom ett samarbetsavtal mellan Skatteverket och branschförbundet Srf konsulterna kommer också de inkomstdeklarationer där en ARK biträtt att få en speciell status. Tanken med samarbetet är att Skatteverket genom denna kvalitetsstämpel ska kunna lägga mer energi på att granska deklarationer som inte biträtts av en ARK.

En ARK är också skyldig att alltid inneha ett försäkringsskydd mot förmögenhetsskada så att du som kund kan hållas skadeslös om något fel skulle uppstå i det administrativa arbetet.

Vad är skillnaden mellan Auktoriserad Redovisningskonsult och Auktoriserad Revisor?

Skillnaden mellan en Auktoriserad Redovisningskonsult (ARK) och en auktoriserad revisor är att ARK arbetar med att utföra de tjänster ditt företag behöver för sin fortlöpande administration, t ex bokföring, bokslut, inkomstdeklarationer och rådgivning medan en revisor har en granskande roll vars arbete ska utmynna i ett granskningsintyg.

För att göra en liknelse kan Redovisningskonsulten sägas vara den auktoriserade verkstad ditt du lämnar din bil för översyn, service och reparation medan revisorn är att jämföra med Svensk Bilprovning.

Revision har tidigare varit ett lagkrav för alla aktiebolag men eftersom behovet av sådan ytterligare granskning minskat, i takt med bland annat införandet av auktorisation för redovisningskonsulten, har kravet på revision tagits bort för de flesta små aktiebolag. Revision är således något som dessa företag kan välja frivilligt eller välja att avstå ifrån.

En revisor genomför oberoende revision, en granskning i efterhand. En revisor företräder olika intressen såsom anställda, leverantörer, aktieägare och skatteverket. En redovisningskonsult utför arbete med ett företags ekonomifunktion, t. ex. bokföring, bokslut, lönearbete och arbete med skatter. En redovisningskonsult företräder bara företagaren. Båda yrkeskategorierna har ett auktorisationssystem för att garantera kvalitet i arbetet

Vad är Srf konsulterna?

Srf konsulterna är Sveriges redovisningskonsulters branschförbund och det organ som ansvarar för redovisningskonsulternas auktorisation och att de kraven för att bibehålla sin auktorisation efterlevs. Läs gärna mer på Srf konsulternas hemsida www.srfkonsult.se.

Förutom Srf konsulternas cirka 7 000 medlemmar har även organisationen Far valt att organisera redovisningskonsulter. Srf konsulterna är dock den större organisationen av de två.

Vad kostar det att få hjälp med redovisning?

Vårt arbete utförs i regel på löpande räkning baserad på tid. Vi kan dock lämna en uppskattning av förväntade insatser om vi får ta del av senaste årsredovisningen och aktuella balans- och resultatrapporter. Vi levererar prisuppskattningar innan vi påbörjar nya projekt.

Hur kan redovisningen hjälpa mig att tjäna pengar?

Redovisningen utvisar om du tjänar pengar. Med en resultaträkning varje månad, kan du snabbt avgöra om det går bra eller dåligt. Om resultatet inte är tillfredsställande, kan du göra ändringar i din verksamhet för att snabbare öka lönsamheten.

Ordlista

Affärsplan

Innan du startar en verksamhet bör du göra en affärsplan. Planen ska visa vad som ska göras och gärna också när för att nå uppställda mål.

Brutet räkenskapsår

Räkenskapsår som inte sammanfaller med kalenderår kallas brutet räkenskapsår. I aktiebolag kan man numera använda vilken tolvmånadersperiod man önskar som räkenskapsår. Enskilda näringsidkare måste ha kalenderår som räkenskapsår.

EES

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. EES-avtalet är ett omfattande avtal mellan EU, dess 27 medlemsländer och Efta-länderna Norge, Island och Liechtenstein. Schweiz är medlem av Efta men står utanför EES-avtalet efter en folkomröstning 1992. EES är ett utvidgat och förstärkt frihandelsområde och det närmaste samarbete som EU har med andra länder. EES-länderna rådfrågas när kommissionen utarbetar nya lagförslag som rör samarbetet och införlivar delar av den lagstiftning som EU-länderna beslutat om i rådet. Genom EES-avtalet skapas en gemensam rättslig ordning som är identisk med EU:s på de områden som avtalet omfattar.

Fusion

Fusion innebär att två juridiska personer går samman genom att samtliga tillgångar och skulder övertas av det ena bolaget eller föreningen mot vederlag till ägarna i det överlåtande bolaget eller föreningen. I svensk lag regleras fusioner juridiskt i Aktiebolagslagen samt lagen om ekonomiska föreningar. Fusion kan ske mellan ett övertagande bolag och ett eller flera överlåtande bolag (absorption) eller genom att två eller flera överlåtande bolag bildar ett nytt övertagande bolag (kombination).

Moms

Moms är en indirekt skatt som läggs på skattepliktiga varor och tjänster. För den som betalar moms och är momsskyldig är debiterade skatten avdragsgill. Det blir därmed det första icke momspliktiga subjektet i kedjan av förädling, som får stå för kostnaden för momsen i alla led. Därav det tidigare namnet mervärdeskatt.

Intern redovisning

Internredovisningen är som framgår av namnet avsett för internt bruk och mycket mer detaljerad än externredovisningen. Den används för att styra företagets verksamhet genom bl.a. budgetering och budgetuppföljning. Hit hör även projekt- och avdelningsredovisning, kostnads/intäktskalkylering, lönsamhetsberäkningar, nyckeltal och olika typer av statistik. Även mindre företagkan ha nytta av en viss internredovisning, t.ex. försäljning per produktgrupp, kvadratmeter butiksyta och kundsegment.

Extern redovisning

Den externa redovisningen är först och främst avsedd för företagets utomstående intressenter och består för alla företag av årsbokslut med balans- och resultaträkning. För vissa företag som aktiebolag skall även en offentlig årsredovisning upprättas och den skall alltid bestå av förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning och tilläggsupplysningar. I förekommande fall skall den även bestå av finansieringsanalys, revisionsberättelse samt koncernredovisning innehållande motsvarande delar. Den externa redovisningen brukar även kallas affärsredovisningen.

Företagsform

Företagande kan bedrivas i olika former (associationer). De vanligaste är enskild firma och aktiebolag. Den stora skillnaden mellan dessa båda företagsformer är att man i enskild firma är personligen ansvarig för verksamhetens skulder. i aktiebolag är det som huvudregel endast bolagets egna kapital som svarar för bolagets skulder. Andra associationsformer är handelsbolag, komanditbolag, enkla bolag, ideella föreningar, ekonomiska föreningar, samfälligheter och stiftelser. Det finns även andra mindre vanliga associationer.

Likvidation

Likvidation är en juridisk process för att avsluta en verksamhet och avregistrera en juridisk person.