Ekonomisk förening

En ekonomisk förening är ett flexibelt val när minst tre personer vill samarbeta i affärssyfte. Medlemmarna har skydd från personligt ansvar för föreningens skulder och strävar efter att främja sina ekonomiska intressen genom förmåner som anställning, förmånliga priser och låga kostnader. Initiala insatser varierar och kan vara så låga som 1 krona. Läs mer om bland annat föreningsstämma och styrelse i en ekonomisk förening!

3

Medlemmar i en ekonomisk förening

Både juridiska och fysiska personer kan vara medlemmar. Kravet är ett minimum av tre medlemmar. En viktig princip är det öppna medlemskapet. Medlemmarna betalar medlemsinsats och beslutar om grundläggande regler som gäller för föreningen.

I stadgarna kan man begränsa det öppna medlemskapet. Godtagbara begränsningar är till exempel anställda hos föreningen, viss yrkesgrupp, konsument av viss tjänst, bosatt inom ett visst område, annan geografisk begränsning eller begränsning av medlemsantalet.

Medlemmarna ska delta i den ekonomiska verksamheten — till exempel som konsumenter, som leverantörer, genom att jobba i verksamheten, ta uppdrag via föreningen eller genom att använda sig av föreningens tjänster på något annat sätt.

Medlemmarna är inte personligen ansvariga för föreningens förpliktelser. Den ekonomiska risken är i princip begränsad till medlemsinsatsen.

Ekonomisk förening
Föreningsstämma

Föreningsstämma

Varje år hålls föreningsstämma. På stämman bestämmer medlemmarna om föreningens angelägenheter. Vid årsstämman har varje medlem en röst, oberoende av insats. Föreningens stadgar möjliggör undantag. På stämman utser medlemmarna också styrelse och revisor, som har till uppgift att granska ett företags årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens förvaltning av företaget.

Styrelse i ekonomisk förening

En ekonomisk förening företräds av en styrelse och i vissa fall av en verkställande direktör (VD) — en person som tillsätts av styrelsen för att leda den dagliga verksamheten i företaget. Som styrelseledamot och företrädare har man ansvar för skada som man uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar föreningen.

Att anlita oss

FöretagsEkonomerna bildades år 1998. Idag har vi kontor på Limhamn och bistår cirka 300 olika företag i Malmö med omnejd inom de ekonomitjänster som behövs i vardagen. Vårt arbetssätt är personligt, grundat på erfarenhet och drivet av att effektivisera regionens företagsekonomi.

Kvalitetssäkrat arbete

Skräddarsytt efter dina behov

En nära kundrelation

Företagsekonomerna erbjuder diverse ekonomitjänster inom företagsekonomi i Malmö.